گروه شرکت های همکار :

از آنجا که ارائه خدمات مهندسی بهینه به کارفرمایان مستلزم همکاری گروهی بین رشته ای و با تخصص های مختلف و متنوع میباشد، مشاور آتون پارت توانسته با تاسیس یا همکاری  و مبادله تفاهم نامه ها و تشکیل کنسرسیوم ها ، گروه شرکتهای تخصصی در زمینه های متنوع فنی و مهندسی امکان ارائه بسته جامع خدمات مشاوره و فنی و مهندسی را یکجا فراهم آورده است.