_

مقاوم سازی

انجام مطالعات ارزیابی لرزه ای تهیه طرح بهسازی تهیه جزئیات ،اجرایی نظارت بر اجرا برآوردریالی طرح های مقاوم سازی تهیه دستورالعملهای فنی بازبینی دستورالعملهای فنی تهیه شناسنامه فنی تهیه نقشههایی چون ساخت بررسی نتایج ،سونداژ تولید نرم افزارهای تخصصی ارزیابی سریع.

_

سازه

طرح و محاسبات ایستایی سازه ها و ارزیابی ایستایی آن ها طرح های ترمیمی مربوط به آن ها، انجام طرح، محاسبه و نظارت انواع سازه ها و همچنین مطالعات ارزیابی، استحکام ساره های موجود در برابر انواع نیرو های داخلی و خارجی و همچنین تهیه طرح بهسازی و ترمیم و نظارت بر اجرای آن ها.

_

تاسیسات برق و مکانیک

مطالعات و تهیه طرح های تاسیساتی مکانیکی، الکتریکی و الکترونیکی و تجهیزاتی نظیر:سرمایش، گرمایش، آب رسانی، فاضلاب، برق، تلفن و ارتباطات الکترونیکی، گازرسانی، هوای فشرده، بخار و سیستم های برف گیر.