_

شهرسازی

انجام مطالعات و برنامه ریزی و تهیه طرحهای توسعه و عمران و حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها، طرحهای هادی ،شهری مطالعه و برنامه ریزی بخشهای تاریخی ،شهری ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم شهری طرحهای حفاظت شهرها در برابر حوادث (آتش سوزی، زلزله و سیل) طرح جامع حریم شهرها، طرح شهرهای جدید، طرحهای موضوعی و موضعی شهری، طرحهای ویژه مناطق آزاد (تجاری، صنعتی، گردشگری).

_

ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی

انجام مطالعات و تهیه طرحهای مقدماتی مرحله اول و دوم مدیریت مصرف انرژی و نظارت بر ورزشی، بهداشتی و اجرای کلیه پروژههای آموزشی و تحقیقاتی مراکز تربیتی ورزشی اماکن مذهبی، سیاحتی، فرهنگی و هنری و بهداشتی و درمانی و آزمایشگاهها.

_

ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی

انجام مطالعات و تهیه طرحهای مقدماتی مرحله اول و دوم مدیریت مصرف انرژی و نظارت بر اجرای کلیه واحدها و مجموعههای مسکونی ساختمانهای تجاری ساختمانهای اداری صنعتی و کارخانه ها مراکز مخابراتی پستی مکانیزه و ساختمانهای مربوط به خدمات شهری و ساختمانهای خاص نظامی.

_

معماری داخلی

انجام مطالعات و تهیه طرحهای مقدماتی مرحله اول و دوم و نظارت بر ساخت پروژه های معماری داخلی تهیه یادمانها و یادبودها، آرمها و نشانه ها و غیره.

_

سازماندهی و توانمند سازی بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی

انجام مطالعات و برنامه ریزی و ساماندهی و بهسازی بافتهای فرسوده و سکونتگاه های غیر سازی بافتهای فرسوده و ،رسمی انجام مطالعات اجتماعی اقتصادی و برنامه ریزی امکان سنجی و تهیه طرح های سکونتگاههای غیر راهبردی ،ساختاری ،بهسازی، نوسازی و ساماندهی و توانمندسازی بافتهای ویژه بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی).

_

طراحی شهری

انجام مطالعات و برنامه ریزی و تهیه چارچوب و طرحهای مفهومی در سطح شهر و تصمیم گیری در مورد چگونگی عناصر شهری و تدوین راهبرد و سیاستهای برخورد با فضای شهری و تهیه طراحی شهری راهنمای طراحی شهری و تهیه طرحهای شهری از قبیل مراکز، شهری میادین بدنه های شهری فضای سبز و غیره، زیباسازی، شهر طرح های آماده سازی راهنمای طراحی شهری طرح جامع سه بعدی.

_

سازه

طرح و محاسبات ایستایی سازه ها و ارزیابی ایستایی آن ها طرح های ترمیمی مربوط به آن ها، انجام طرح، محاسبه و نظارت انواع سازه ها و همچنین مطالعات ارزیابی، استحکام ساره های موجود در برابر انواع نیرو های داخلی و خارجی و همچنین تهیه طرح بهسازی و ترمیم و نظارت بر اجرای آن ها.

_

تاسیسات برق و مکانیک

مطالعات و تهیه طرح های تاسیساتی مکانیکی، الکتریکی و الکترونیکی و تجهیزاتی نظیر:سرمایش، گرمایش، آب رسانی، فاضلاب، برق، تلفن و ارتباطات الکترونیکی، گازرسانی، هوای فشرده، بخار و سیستم های برف گیر.