_

راهسازی

 

انجام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی، مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای راه های روستایی، فرعی و اصلی آزاد راه ها، پل ها و تونل ها، آبنیه فنی مربوط و بهسازی آن ها و انجام خدمات فنی و مشاوره ای در زمینه راهداری و نگهداری ماشین آلات، مطالعه مناطق حادثه خیز، ترافیکی و بهسازی راه ها، مطالعات و نظارت بر تقاطع های شهری و غیر شهری.

_

ترافیک و حمل و نقل

مطالعه و طراحی و برنامه ریزی سیستمهای مختلف حمل و نقل جادههای زمینی هوایی، دریایی راه آهن و خطوط لوله جهت جابجایی کالا و مسافر در سطوح مختلف درون شهری و برون ترافیک و حمل و نقل شهری برای کلیه تأسیسات زیربنایی و ناوگان ترابری سیستمهای کنترل و هدایت ترافیک،
سیستمهای حمل و نقل هوشمند مدیریت و سازماندهی سیستمهای حمل و نقل.