_

بازرسی فنی

کنترل و تطابق کار انجام شده با مشخصات استانداردها بررسی و تأیید کارایی پروژه کنترل فنی وسایل و تجهیزات و ماشین آلات در مرحله ساخت کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری بازرسی فنی کنترل کیفیت مواد و روش به کار گرفته شده در ساخت قطعه یا واحد صنعتی، کنترل و تطابق استانداردها و مشخصات فنی تعیین شده از آغاز ،پروژه گواهی انجام کار براساس استاندارد های درخواست شده و صدور گواهی بازرسی نهایی.

_

ژئوتکنیک و مکانیک خاک

مطالعات و بررسی های لازم جهت شناسایی و آماده سازی پی ابنیه های فنی، شناسایی محلی(حفر گمانه های اکتشافی، آزمایش های محلی) و خذمات آزمایشگاهی مکانیک خاک و سنگ، تجزیه و تحلیل نتایج و ارائه پیشنهادات در مورد بهسازی زمین و مشخصات آن جهت طراحی، آزمایش و بررسی مصالح ساختمانی و استقرار واحد های آزمایشگاهی جهت کنترل کیفیت عملیات اجرایی( خاک، بتن، آسفالت و...) جهت پروژه ها، محاسبات مربوط به فشار خاک و دیوار های حایل.