_

ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیر عامل

تشخیص ارزیابی تهدیدات و خطرات بالقوه در ساختمان و صنایع از قبیل آتش سوزی خرابکاری و انفجار سرقت ،طوفان صاعقه طراحی سازههای امن و سیستمهای امنیتی و ایمنی و پدافند غیر عامل و طراحی ناحیه بندی ایمن ،شهری کنترل کیفیت حفاظتی و ایمنی طرحهای مستحدثات و ارایه طرحهای اصلاحی برنامه ریزی سیستمها و مدیریت در جهت کاهش تهدیدات و ،خطرات کنترل تلفات و خسارات تقلیل هزینههای نگهداری و حفاظتی.