“ساختمان سازی بصورت مدرن امروزی از چندین دهه قبل آغاز شده و در طول این سال ها تحولات علمی و تکنولوژی زیادی در طراحی، انتخاب مصالح و ساخت روی داده و سرعت این تحولات رو به افزایش است.”

 

اکثر این تحولات در راستای خدمت گیری تجهیزات و تأسیسات مناسب برای ارائه خدمات بهتر و بهینه تر، بهره وری بشتر، ارتباطات مناسب تر،ی حفاظت و امنیت بیشتر، کاهش مصرف انرژی و کاهش هزینه ها است. این مهندسین مشاور سعی دارد با تکیه بر دانش و تجربه مهندسین مجرب خود و براساس استانداردهای رایج ملی و بین المللی در زمینه های مختلف برق و تأسیسات الکتریکی و باطراحی بهینه سیستم های توزیع برق، سیستم های کنترل و اتوماسیون، سیستم های ارتباطی و سیستم های حفاظتی علاوه بر خلق یک محیط کار امن و راحت، گامی در جهت کاهش مصرف انرژی در سطح کشور و در نتیجه کاهش هزینه های برق بردارد. با این مقدمه برخی از خدمات قابل ارائه این مهندسین مشاور در این بخش بطور خلاصه به شرح زیر است: