_

شبکه های آبیاری و زهکشی

مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی مطالعات منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، برنامه ریزی و اقتصاد ،آب تلفیق منابع آب آبرسانی سطحی و زیرزمینی مطالعه و طراحی شبکه های آبرسانی، تأسیسات انحراف ،آب بندهای انحرافی تا ارتفاع ۵ متر مطالعات و طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی درجه ۳ و ۴) تغذیه مصنوعی، آبیاری تحت فشارو تاسیسات وابسته.

_

تاسیسات آب و فاضلاب

مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی انجام مطالعات و تهیه طرحهای خطوط جمع آوری تأسیسات آبگیری جمع آوری و انتقال ،آب شبکههای توزیع آب مخازن تلمبه خانه ها و تصفیه خانه های آب و نمک زدایی و ابنیه مربوطه و محاسبه نشست فیزیکی و نشتیابی شبکه های آب ،شهری جمع آوری و انتقال فاضلابهای شهری و صنعتی و تصفیه خانه های مربوطه، جمع آوری و انتقال آبهای سطحی طراحی سیستمهای نگهداری و تعمیرات برنامه ای و سیستمهای تله متری و کنترل از راه دور scada تاسیسات و تجهیزات فوق و استفاده از پساب تصفیه شده.

_

حفاظت و مهندسی رودخانه

مطالعات حفاظت و مهندسی رودخانه تأسیسات انحراف ،آب مطالعات کنترل سیلاب سیستمهای هشدار سیل نظامنامه سیلاب مطالعات حفاظت سواحل، برنامه ریزی و مدیریت بهره برداری از رودخانه.

_

محیط زیست

مطالعات زیست محیطی مربوط به ،آب خاک و هوا شناخت و پیشگیری آلایشهای محیط زیست چاره اندیشی برای رفع آلایندهها و بازسازی محیط زیست ارزیابی زیست محیطی محیط زیست بازیافت مواد و انرژی پایش محیط زیست منابع) ،آب، خاک و هوا) رفع و کاهش آلودگیها تکنولوژی ،پاک صرفه جویی در انرژی و ،مواد مدیریت پسماندها تنوع زیستی مدیریت زیست محیطی.

_

تاسیسات برق و مکانیک

مطالعات و تهیه طرح های تاسیساتی مکانیکی، الکتریکی و الکترونیکی و تجهیزاتی نظیر:سرمایش، گرمایش، آب رسانی، فاضلاب، برق، تلفن و ارتباطات الکترونیکی، گازرسانی، هوای فشرده، بخار و سیستم های برف گیر.