توسعه دانشکده علوم پایه دانشگاه سمنان

توسعه دانشکده علوم پایه دانشگاه سمنان

طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته
طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید،طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید،

جزئیات پروژه

کارفرما:
دانشگاه سمنان
وظایف آتون پارت:
طراحی و نظارت
شروع قرارداد:
سال 1394
مکان:
سایت 200 هکتاری دانشگاه سمنان
مساحت کل پروژه:
3082 مترمربع
وضعیت اجرایی:
در حال ساخت