مطالعات و بررسی هاي الزام جهت شناسایی و آماده سازي پی ابنیه هاي فنی، شناسایی محلی ، حفر گمانه هاي اکتشافی، آزمایشهاي محلی و خدمات آزمایشگاهی مکانیک خاك و سنگ، تجزیه و تحلیل نتایج وارایه پیشـنهادات در مـورد بهسـازي زمـین و مشخصـات آن جهـت طراحی، آزمایش و بررسی مصالح ساختمانی و استقرار واحدهاي آزمایشگاهی جهـت کنتـرل کیفیت عملیات اجرایی خاك، بتن،مصالح فوالدی و فلزی، آسفالت و غیره در پروژه ها، و محاسبات مربوط به فشار خاك و دیوارهاي حایل ، تسلیح خاک و گودبرداری های تخصصی