پروژه های ما

سابقه اجرایی شرکت مهندسین مشاور آتون پارت ، گستره متنوعی از انواع پروژه‌ها شامل پروژه‌های طراحی مجموعه‌های دانشگاهی، مجموعه‌های مسکونی، مجموعه وزرشی، مجموعه‌های بهداشتی و درمانی و غیره را در برمی‌گیرد. این شرکت در شهرهای بسیاری از ایران فعالیت دارد و از جمله در گیلان، گرمسار پروژه‌های عظیمی را در بخش‌های معماری، طراحی سازه، انرژی، مقاوم سازی مدیریت کرده است. شرکت مهندسین مشاور آتون پارت با بسیاری از نهادها و شرکتهای معتبر داخلی همکاری داشته و در بسیاری از سازمان‌های حرفه‌ای همچون سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعالیت می‌کند.