• کنترل و تطابق کار انجام شده با مشخصات استانداردها
  • بررسی و تأیید کارایی پروژه
  • کنترل فنی وسایل و تجهیزات و ماشین آالت در مرحله ساخت
  • کالیبراسیون تجهیزات انـدازه گیـري
  • کنترل کیفیت مواد و روش به کارگرفته شده در طراحی و ساخت ابنیه و پروژه های فنی یا قطعـه یـا واحـد صـنعتی، کنتـرل و تطابق استانداردها و مشخصات فنی گـواهی انجـام کـار براسـاس استانداردهاي درخواست شده و صدور گواهی بازرس ی نهایی