مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادي، مطالعات منابع آب هاي سطحی و زیرزمینـی. برنامـه ریزي و اقتصاد آب. تلفیق منابع آبهاي سطحی و زیرزمینـی، مهندسـی رودخانـه، تأسیسـات انحراف آب، کنترل و دفع سیالبها و اصالح مسیر رودخانه، انجام خدمات مهندس ی سدهاي خاکی و بتنی به منظور ذخیره و کنترل آب و تولید نیرو، تونل، نیروگاه هاي آبی و سازه هـاي جنبی، سایر ابنیه و تأسیسات وابسته به سد سازي، طراحی سامانه جمع آوري و رفع آبهـاي سطح شهري در شرح خدمات مهندس ی آب.

مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادي، مطالعات منابع آبهاي سطحی و زیرزمینـی، برنامـه ریزي و اقتصاد آب، تلفیق منابع آب. آبرسانی سطحی و زیرزمینی، مطالعه و طراحی شـبکه هاي آبرسانی، تأسیسات انحراف آب، بندهاي انحرافی تا ارتفاع 5 متر، مطالعـات و طراحـی شبکه هاي آبیاري و زهکش ی اصلی و فرعی درجه3و 4 تغذیه مصنوعی، آبیاري تحت فشار و تاسیسات وابسته.

مطالعات امکانسنجی فنی و اقتصادي، انجام مطالعات و تهیه طرح هاي خطوط جمـع آوري، تأسیسات آبگیري، جمع آوري و انتقال آب، شبکه هاي توزیع آب، مخـازن، تلمبـه خانـه هـا و تصفیه خانه هاي آب و نمکزدایی و ابنیه مربوطه، و محاسـبه نشسـت فیزیکـی و نشـتیابی شبکه هاي آب شهري، جمع آوري و انتقال فاضالب هاي شهري و صنعتی و تصفیه خانه هاي مربوطه، جمع آوري و انتقال آبهاي سطحی، طراحـی سیسـتم هـاي نگهـداري و تعمیـرات برنامه اي و سیستم هاي تله متري و کنترل از راه دور، SCADA تاسیسـات و تجهیـزات فـوق واستفاده از پساب تصفیه شده.