انجام مطالعات و تهیه طرح هاي مقدماتی، مرحله اول و دوم مدیریت مصرف انرژي و نظارت بـر اجراي کلیه واحدها و مجموعه هاي مسـکونی، سـاختمانهـاي تجـاري، سـاختمانهـاي اداري،صنعتی و کارخانه ها ، مراکز مخابراتی، پست مکانیزه و ساختمان هاي مربوط به خدمات شهري و ساختمان هاي خاص نظامی.

انجام مطالعات و تهیه طرح هاي مقدماتی، مرحلـه اول و دوم و نظـارت بـر سـاخت پـروژه هـاي معماري داخلی.

تهیه یادمان ها و یادبودها، آرم ها و نشانه ها.

انجام مطالعات و برنامه ریزي و ساماندهی و بهسازي بافت هـاي فرسـوده و سـکونت گاه هـاي غیـر رسمی، انجام مطالعات اجتماعی ،اقتصادي و برنامـه ریـزي، امکـان سـنجی و تهیـه طـرح هـاي راهبردي، ساختاري، بهسازي و نوسـازي و سـاماندهی و توانمندسـازي بافت هـاي ویـژه و بافت هـاي فرسوده شهري و سکونتگاه ها.