انجام مطالعات و برنامه ریزي و تهیه چارچوب و طرحهاي مفهومی در سطح شهر و تصمیم گیري در مورد چگونگی عناصر شهري و تدوین راهبرد و سیاست هاي برخورد با فضاي شهري و تهیـه راهنماي طراحی شهري و تهیه طرح هاي شهري از قبیل مراکز شهري،میادین، بدنه هاي شهري، فضاي سبز و غیره، زیباسازي شهر، طرح هاي آماده سازي، راهنماي طراحی شهري، طـرح جـامع سه بعدي.

  • انجام مطالعات و برنامه ریزی شهری و تهیه طرح های توسعه و عمران و حوزه نفوذ و تفضیلی شهرها
  • طرح‌های هادی شهری
  • مطالعه و برنامه‌ریزی بخشهای تاریخی شهری
  • ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم شهری
  • طرحهای حفاظت شهرها در برابر حوادث (آتش سوزی، زلزله و سیل)
  • طرح جامع حریم شهرها
  • طرح شهرهای جدید
  • طرح‌های موضوعی و موضعی شهری
  • طرح‌های ویژه مناطق آزاد (تجاری، صنعتی، گردشگری)