• انجام مطالعات ارزیابی لرزهاي
  • تهیه طرح بهسازي
  • تهیه جزئیات اجرایی
  • نظـارت بـر اجـرا و برآوردریالی طرحهاي مقاومسازي
  • تهیه دستورالعملهاي فنی
  • بازبینی دستورالعملهاي فنی و تهیه شناسنامه فنی
  • تهیه نقشه هایی چون ساخت، بررسی نتایج سونداژ، تولید نـرم افزارهـاي تخصصی، ارزیابی سریع و جامع.