مطالعات و تهیه طرح هاي تأسیساتی مکانیکی، الکتریکی و الکترونیکی و تجهیزاتی نظیر:

  • سرمایش، گرمایش
  • آبرسانی، فاضالب
  • برق، تلفن و ارتباطات الکترونیکی
  • گازرسانی، هـواي فشـرده، بخـار و سیستم هاي برفگیر