• مطالعات زیست محیطی مربوط به آب، خاك و هوا
  • شناخت و پیشگیري آلایشهاي محـیط زیست، چاره اندیشی براي رفع آلاینده ها و بازسازي، محیط زیست
  • ارزیابی زیست محیطـی
  • بازیافت مواد و انرژي
  • پایش محیط زیست(منابع آب،خاك وهوا)
  • رفع وکاهش آلـودگیهـا
  • تکنولوژي پاك، صرفه جویی درانرژي و مواد، مـدیریت پسـماندهـا، تنـوع زیسـتی، مـدیریت زیست محیطی .