تشخیص ارزیابی تهدیدات و خطرات بـالقوه در سـاختمان و صـنایع از قبیـل: آتـش سـوزي، خرابکاري و انفجار، سرقت، طوفان، صاعقه، طراحی سازه هاي امن و سیستم هـاي امنیتـی و ایمنی و پدافند غیر عامل

طراحی ناحیه بندي ایمن شهري، کنترل کیفیت حفاظتی و ایمنی طرح هاي مستحدثات و ارایه طرح هاي اصالحی، برنامه ریزي سیستمها و مـدیریت در جهـت کاهش تهدیدات و خطرات، کنترل تلفات و خسارات، تقلیل هزینه هاي نگهداري و حفاظتی .