شرکت مهندسین مشاور آتون پارت

مهندسین مشاور آتون پارت پیشرو در ارائه خدمات مهندسی در قالب مشاوره، طراحی، نظارت و مدیریت طرح می‌باشد.

اهداف و مأموریت شرکت

در راستای احداث سازه‌ها در کشور، مهندسین مشاور آتون پارت بسته به خواسته‌های کارفرمایان و مجریان، طیف گسترده‌ای از خدمات مهندسی را ارائه می‌نماید. این خدمات تحت عناوین زیر دسته بندی می‌شوند:

  • مطالعات شناخت طرح و امکان سنجی
  • مطالعات پایه و مرحله اول
  • مطالعات مرحله دوم و تفصیلی
  • نظارت کارگاهی و کنترل کیفیت
  • خدمات فنی حین اجرا تحت عنوان نظارت عالیه
  • خدمات کنترل مطالعات و طراحی
  • خدمات مدیریت طرح در قالب قراردادهای 2 و 3 عاملی
  • مجموعه خدمات مهندسی در قالب طرح و ساخت
شهرسازی
انجام مطالعات و برنامه ریزی شهری و تهیه طرح های توسعه و عمران و حوزه نفوذ و تفضیلی شهرها، طرح‌های هادی شهری، مطالعه و برنامه‌ریزی بخشهای تاریخی شهری، ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم شهری، طرحهای حفاظت شهرها در برابر حوادث (آتش سوزی، زلزله و سیل)، طرح جامع حریم شهرها، طرح شهرهای جدید، طرح‌های موضوعی و موضعی شهری، طرح‌های ویژه مناطق آزاد (تجاری، صنعتی، گردشگری)
ساختمان‌هاي آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی
انجام مطالعات و تهیه طرح‌هاي مقدماتی، مرحله اول و دوم مدیریت مصرف انرژي و نظارت بـر اجراي کلیه پروژه‌هاي آموزشی و تحقیقاتی، مراکز تربیتـی، ورزشـی، امـاکن مـذهبی، سـیاحتی، فرهنگی و هنري و بهداشتی و درمانی و آزمایشگاه‌ها.
ساختمان‌هاي مسکونی، تجاري، اداري، صنعتی و نظامی
انجام مطالعات و تهیه طرح‌هاي مقدماتی، مرحله اول و دوم مدریت مصرف انرژي و نظارت بـر اجراي کلیه واحدها و مجموعه‌هاي مسـکونی، سـاختمان‌هـاي تجـاري، سـاختمان‌هـاي اداري، صنعتی و کارخانه‌ها. مراکز مخابراتی، پستی مکانیزه و ساختمان‌هاي مربوط به خدمات شهري و ساختمان‌هاي خاص نظامی
معماری داخلی
انجام مطالعات و تهیه طرح‌هاي مقدماتی، مرحلـه اول و دوم و نظـارت بـر سـاخت پـروژه‌هـاي معماري داخلی.
سازه
طرح و محاسبات ایستایی سازه‌ها و ارزیابی ایستایی آنها و طرح‌هاي ترمیمی مربوط به آن، انجـام طرح، محاسبه و نظارت انواع سازه‌ها و همچنین مطالعات ارزیابی، استحکام سـازه‌هـاي موجـود در برابر انواع نیروهاي داخلی و خارجی و همچنین تهیه طرح بهسازي و تـرمیم و نظـارت بـر ا جـراي آنها.
انرژی- بهینه سازی انرژی
مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادي و زیست محیطی، برنامه ریزي و مطالعات انرژي، ارائه راهکارهاي صرفه جویی انرژي و انجام طرح هاي مفهومی، پایه و تفصیلی در این خصـوص، ممیزي و مدیریت انرژي، طرح هاي جایگزینی سوخت، اندازه گیري، پایش و بازرسی و تایید میزان صرفه جویی مصرف انرژي، حسابداري انرژي، تهیه و تنظیم اسـتانداردها، ضـوابط و معیارهاي فنی و اجرایی، بهینه سـاز ي مصـرف سـوخت و انـرژ ي، شـبیه سـازي، مدلسـاز ي، معتبرسازي و تلفیق داده و بهینه سازي انرژي در صنایع فرآیندي.