شرکت مهندسین مشاور آتون پارت همواره با اتکاء و استوار به فعالیت های پژوهش ی و با نگاه دانش بنیان اصرار و اعتقاد به خلق آثار و خدمات نوین در حوزه تخصص ی داشته و در سطح موسسان و مدیران ارشد این مشاور نسبت به تالیف ، ترجمه و چاپ و نشر کتب و پژوهش های خود اقدام نموده اند که در ذیل قسمتی از این فعالیتهای معرفی میگردد :